top of page

Bilim Kızı OLMAK - MENTİ Olmak

Ülkemizin inovasyon odaklı gelişimine katkı sağlayacak şekilde; ‘Bilim Kızı’ projesi, Müjgan ÇETİN’in 2016 da hayata geçirdiği, Türkiye’deki kız çocuklarının eğitiminin ve yetiştirilmesinin, günümüzde ve gelecekte zorunlu bir ihtiyaç olduğu tespiti ile bir sosyal inovasyon projesidir.

 

Bu prosedür, “Bilim Kızı” projesi kapsamında “Bilim Kızı Mentorluk HİZMETİ” adında paydaşlarımızın gönüllü katılımı ile yürüttüğümüz projemiz boyunca yürütülecek olan mentorluk çalışmalarına ilişkin amaç, faaliyet, eğitim, süreç yönetimi ve değerlendirme alanlarını kapsar.

“Bilim Kızı Mentorluk Projesi”nin amacı, fırsat eşitsizliği, vizyon sapması ve yön karmaşası yaşayan; üniversite çağındaki kız öğrencilerinin başarılı bilimsel faaliyetler yapabilecek seviyeye ulaşmaları için alanında, bilim kadını uzman mentorlardan destek almalarını sağlamaktır.

 

MENTORLUK Hizmeti bir akademik danışmanlık hizmeti değildir. Bilim Kızı projesine başvuran MENTİlerin bilimsel kariyer planlarını hazırlaması için gerekli olan deneyimler ve eğitimde sunulan konular çerçevesinde kolaylaştırıcılık hizmetidir.

 Terim ve Tanımlar

 

Bu programın paydaşlarının görev ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmıştır:

 

 1. Projenin üstlenici markası: Müjgan Çetin

 2.   Bilim Kızı Projesi Lideri: Proje lideri olarak projenin yürütülmesinden, kaynakların yönetilmesinden sorumlu kişidir.

 3. Bilim Kızı Danışmanı ve Eğitmeni: Mentorluk eğitimlerini sunan ve süreç boyunca değerlendirme toplantılarını organize ederek süreci ve paydaşların değerlendirmelerini yapan ve gerekli konularda danışmanlık hizmeti sunan deneyimli mentordur.

 4.   Psikoteknik Analiz ve Eşleştirme Danışmanı: Mentorluk hizmeti eşleştirmelerinin kişilik özelliklerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesiile süreç boyunca psikolojik destek hizmeti de sunabilecek olan uzman Psikolog mentordur.

 5. Bilim Kızı Mentorluk Hizmeti YÜRÜTME KURULU: Süreç boyunca gerekli kararların birlikte alınması ve uygulanması hedefine yönelik oluşturulan bu kurul; .Bilim Kızı Projesi Lideri, Bilim Kızı Danışmanı ve Eğitmeni, Psikoteknik Analiz ve Eşleştirme Danışmanından oluşur.

 6.   Menti: Temel bilimler alanında lisans, yaşam bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan ve bilimsel kariyer yapmak isteyen Bilim Kızı projesine başvuran kız öğrencilerdir.

 7.   Mentor: Bilim Kızı mentilerinin akademik ve bilimsel kariyerlerine yol arkadaşlığı yaparak, hedeflerine ilişkin yol haritası hazırlamalarını kolaylaştıracak en az yüksek lisans mezunu bilim kadınlarıdır.

 8. MENTORNITY Yazılımı : Bilim Kızı Projesine bağışlanarak mentorluk hizmetinin yürütülmesinde kullanılan Web tabanlı bir iletişim platformudur.

 9.   Akran Mentoru (Bilimdaş): Bilim Kızı mentorluk hizmetini en az bir dönem başarı ile tamamlayan ve bir sonraki dönemde menti olarak başvurarakprograma seçilen lisans 1.-2. sınıf kız öğrencilere, akademik ve bilimsel kariyerlerinde yol arkadaşlığı yaparak öz değerlendirme yapmaların ve yıllık iş planı hazırlamalarını kolaylaştıracak Bilim Kızı’dır. Bilim Kızı MENTOR DANIŞMA Kurulu tarafından Akran Mentoru olarak başvuran kızlar arasından seçilen kızlar eşleştirme ile yeni mentilere Akran Mentoru olarak atanırlar.

 10.   Bilim Kızı MENTOR DANIŞMA KURULU : Bilim Kızı mentorluk hizmetini en az bir dönem başarı ile tamamlayan ve gönüllü olarak bir sonraki dönemde de mentorluk hizmeti sunmaya devam etmek isteyen ve mentorluk hizmeti sunum süreci boyunca karar alınması gereken konularda danışılan mentorlardan oluşur. Bilim Kızı başvurularının değerlendirilmesinde ve onlarla yapılangörüşmelerekatılarak, görüşme sonrası geribildirmlerini sunarlar. Bilim Kızı projesinin özdeğerlendirme çalışmalarına katılarak, projenin etki analizini değerlendirirler.

 11. Bilim Kızı MENTİ DANIŞMA KURULU : Bilim Kızı mentorluk hizmetini en az bir dönem başarı ile tamamlayan ve gönüllü olarak bir sonraki dönemde de mentorluk hizmeti sunum süreci boyunca Bilim Kızı faaliyetleri hakkındaki önerilerle ilgili karar alınması gereken konularda danışılan mentilerden oluşur. Bilim Kızı başvurularının değerlendirilmesinde ve onlarla yapılan görüşmelere katılarak, görüşme sonrası geribildirimlerini sunarlar.

Bilim Kızı PROJESİ ZAMAN ÇİZELGESİ

 1 Projenin Duyurusu                                                                        Temmuz - Ağustos

2 Değerlendirme ve Online Mentor ve MENTİ Eğitimi                  Eylül

3 Eşleşmelerin Yapılması ve Duyurusu                                         Eylül

4 Görüşmeler ( 9 ay, 9 görüşme)                                                  Ekim - Haziran

5 Kapanış Toplantısı                                                                        Haziran - Temmuz

MENTİ OLMAK

Bu bölüm, Bilim Kızı Mentorluk Projesi kapsamında MENTİ olarak başvuran öğrencilerin projeye başvuru sürecini tanımlamaktadır.

 

Bilim Kızı Mentorluk desteği her akademik yılın başında hayata geçirilmektedir. Her yılın Temmuz-Ağustos aylarında duyurusu yapılan programa başvuranların seçim ve değerlendirmeleri ile eğitimleri Eylül ayında gerçekleştirilmektedir. Mentorluk hizmeti Ekim-Haziran ayları boyunca 9 ay sürmektedir.

 

Bilim Kızı Proje Lideri tarafından “Bilim Kızı” web sitesi ve sosyal medya hesaplarından bu prosedüre uygun şekilde Temmuz-Ağustos ayı başında çağrıya çıkılması ile başlar. MENTİ başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

 • Temel bilimler (Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji, Astronomi bölümleri) alanında lisans öğrencisi veya yaşam bilimleri (Molekular Biyoloji ve Genetik, Biyo-mühendislik, Tıp, İlaç, Diş Hekimliği, Malzeme Bilimleri, Nano Teknoloji, Enerji ve Çevre Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Uzay Bilimi vb.) alanında yüksek lisans öğrencisi olmak gerekmektedir.

 • Üniversitelerin hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.

 • Başvurma yaşı 18-28 arasındadır.

 • Aday, çağrı duyurusu sonrasında bilimkizi.org sitesinde verilen bağlantıdan elektronik başvuruyu tamamlamalıdır. Bu başvuru içerisinde; kişisel bilgiler ve sosyal medya hesapları bildirilmeli, KVKK onay metnine ONAY verilmeli ve başvuru ekleri (niyet mektubu imzalı olarak,  MENTİ OLARAK Bilim Kızı Projesi mentorluk hizmeti alımı  şartlar kabulü dokümanı imzalı olarak, öğrenci belgesi ve son genel not durumunu gösteren transcript) eksiksiz olarak gönderilmelidir.

 • Niyet MEKTUBU, niyet bildiren komposizyondur. Neden Bilim Kızı olmak istendiğine ilişkin niyeti, bu niyete uygun kişinin kendisini, başarılarını ve hedeflerini ifade edeceği metindir. Bu kompozisyonda, başvuran kişinin başvurduğu programa tercih edilmesini sağlamak için,  neden uygun olduğu belirtilmelidir. Programda sunulan uzmanlıkların başvuran kişinin ilgi alanıyla ne derece örtüştüğünden bahsedilmelidir. Başvurulacak mentorluk hizmetiyle bağlantılı ve ilgili olmak şartıyla, kişi kendisi ile ilgili özel, ilginç detaylardan da bahsetmelidir. Böylece neden seçilmeleri gerektiğini ve programa en uygun aday olduğu açıklanmış olur. Yazı; ilgili kişiye, kuruma, programa hitap cümlesiyle başlayıp, giriş, gelişme ile devam edip sonuç kısmıyla bağlanmalıdır. Ardından kapanış cümlesi ve imza ile bitirilmelidir. Bu NİYET MEKTUBU ayrı bir doküman olarak yazılmalı ve imzalı olarak sisteme yüklenmelidir.

 • Hitap cümlesi yazma : Doğrudan temas kurabilmek adına en iyi yol, ilgili kişiye hitap etmek olacaktır.

 • Giriş: Bu bölümde ‘Neden bu komposizyonu yazıyorsunuz ve hangi akademik etkinlik içerisindesiniz?’ sorusuna kısaca cevap verilmelidir. Bu bölümde yazılanlar nedeni ile, kabul komitesi yüzlerce benzer yazı içerisinden, başvuran kişinin mektubunu seçebilmelidir. Uzun olmayan ama kısaca her şeyin net olarak aktarıldığından emin olunmalıdır.

 • Gelişme: Gelişme kısmı genel olarak 2 veya 4 paragraftan oluşmaktadır. Katılmak istenilen program için uygun ve yeterli becerilere sahip olunduğu konusunda kabul komitesi ikna edilmelidir. Başvurulacak programla alakalı başarılar, katılınan okul programları ve ders dışı aktivitelerden bahsedilmelidir. Neden programın istendiği, programın yapısından ve programın gelecekte sunacağı fırsatlarından bahsetmek önemlidir.

 • Sonuç: Kompozisyonu bitirmeden önce telefon ve e-posta adresinden dönüş beklendiği nazikçe ifade edilmelidir.

 • Ön değerlendirme sonucu sürece kabul edilenlere, Bilim Kızı Proje Lideri tarafından mentorları ile doğru eşleştirilmesi için psikoteknik kişilik analiz testi gönderilecektir. Bu testi tamamlayarak proje liderine iletmeleri beklenmektedir. Böylece, eşleştirmede kendi kişiliği ile en uyumlu, çıkar çatışması yaratmayacak en uygun disiplinden mentor hoca ile eşleşmesi sağlanacaktır.

 • MENTİ’ler programdan hizmet almak için başvuru esnasında da ÖN KABUL aşamasında EK-2 de verilen MENTORLUK HİZMETİ ALIM ŞARTLARI KABUL BEYANI dokümanındaki şartları kabul ettiğini beyan etmelidir. Bu Mentorluk Hizmeti Alım Şartları dokümanı ayrı bir doküman olarak, imzalı olarak sisteme yüklenmelidir. Bu dokümanı iletmeyenler, ön kabul gerçekleşmiş olsa bile MENTORLUK hizmetinden faydalanamazlar.

 • Yapılan değerlendirme sonrasında ONLINE veya telefon ile aday ile mülakat talep edilecektir. Bu mülakata istenen tarih ve zamanda katılım zorunludur. Katılmayanlar, MENTORLUK Hizmeti alamazlar.

 • Ön kabulün gerçekleştiği kendilerine e-posta ile bildirilen adaylar, MENTİ eğitimine katılmak zorundadır. Eğitime katılamayan adaylar MENTORLUK Hizmeti alamazlar.

 • Mentorluk süresince beyan ettiği iletişim (e-posta ve tel) bilgilerine iletilen etkinlik, eğitim vb. konulara ilişkin bilgileri veya mesajları, kesin kabulü yapılan MENTİ’ler güncel olarak takip ederek, Mentorluk Hizmeti Alım Şartları dokümanında kabul ettikleri bütün etkinliklere katılmak zorundadırlar.

 • Mentorluk HİZMETİ başladığında mentoru ile EK-1 de verilen iletişim sözleşmesini imzalamak ve bu iletişim sözleşmesinde beyan ettiği konulara uymak zorundadır.

Bilim Kızı MENTORLUK HİZMETİ Süreci

 

Bu bölümde, kabulü yapılan MENTİ ve MENTOR adaylarının seçim, eğitim, eşleştirme, 9 ay sürecek MENTORLUK süreci, bütün sürecin takip ve değerlendirilmesi ve kapanış süreci anlatılmaktadır.

 1. MENTOR ve MENTİ Seçim Süreci: Bilim Kızı projesine MENTOR veya MENTİ olarak ön başvuru formunu eksiksiz olarak tamamlamış adaylar, Bilim Kızı Mentorluk Projesi Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilirler.

 2. Ön değerlendirmeyi geçen MENTİ adayları, Bilim Kızı Proje Lideri tarafından mülakata davet edilir. Bilim Kızı MENTOR Danışma Kurulu ve MENTİ DANIŞMA KURULU üyeleri mülakata katılır ve aşağıdaki kriterlere uygun olarak sonraki aşamaya geçmek için seçilirler.

  • Kendini iyi ifade edebilme/Ne istediğini Bilme yetisi/Kararlilik ve Istek gosterme oranı

  • Sorulara kapsamli ve ozguvenli bir sekilde cevap verme yetisi

  • Amaclarini bilmek ve onlara ulasmak icin uğras seviyesi/Simdiye kadar elde ettiği akademik yada kisisel/sosyal alandaki basarilari

  • Bilim Kizi Projesi hakkinda bilgi sahipliği ve ilgi oranı

 3. Bilim Kızı Proje Lideri, başvuran adaylara e-posta ile değerlendirme kararını, eğitim tarih ve saatini bildirir.

 4. Bilim Kızı MENTOR DANIŞMA KURULU gerekli görürse, seçim öncesi MENTOR adayları için de mülakat yaparlar.

 5. MENTOR ve MENTİ Eğitim Süreci: Belirlenen mentor ve menti adaylarına, online mentorluk eğitimi Proje Danışman ve Eğitmen hocası tarafından verilir.

 6. MENTOR ve MENTİ Eşleştirme Süreci: Değerlendirilerek seçilen ve eğitime katılan uygun adayların, Psikoteknik analiz ve eşleştirme danışmanı olan hocanın önerilerini de dikkate alınarak, en uygun kişilik uyumu, bulunduğu yer, bölüm,etik değerleri, eğitim seviyeleridikkatte alınarak MENTOR DANIŞMA Kurulu tarafından eşleştirmeleri yapılır.

 7. Bütün MENTOR ve MENTİ’lerin katılımı ile gerçekleştirilen bir toplantıda, eşleşen MENTi-MENTORler ilan edilerek tanışmaları sağlanır. Eşleştirme sonuçlarına ilişkin MENTOR veya MENTİ’lerden değişiklik talebi gelirse, önce MENTOR DANIŞMA KURULU kendi içerisinde görüşür ve talep sonuçlandırılarak taraflara iletilir.

 8. Dokuz (9) Ay Sürecek MENTOR’LUK Süreci: Eşleştirmesi gerçekleşen MENTOR ve MENTİ’ler MENTORNITY programı üzerinden görüşmelerini planlarlar. İlk 2 ay içerisinde, 15 günde bir gerçekleşecek olan görüşmeler, sonraki aylarda ayda bir şekilde sürdürülür. İlk görüşmede, tarafların tanışması sonrası EK-1 de verilen MENTORLUK HİZMETİ İLETİŞİM SÖZLEŞMESİ, karşılıklı olarak incelendikten ve gerekli görülen düzenlemeler yapılarak, imzalanarak birbiriyle paylaşılır.

 • MENTOR’luk iletişim sözleşmesi iki tarafın da mutabık olduğu maddeler üzerinde şekillenir. Sözleşmedeki maddeler karşılıklı onayla değiştirilebilir.

 • MENTOR ve MENTİ sözleşmeye uymakla yükümlüdür.

 • İlk görüşmenin maksimum 1.5 diğerlerinin ise 1 saat olacak şekilde planlanabileceği seanslar, MENTİ’nin akademik kariyeri ile ilgili konuları üzerine şekillenir.

 • MENTOR’luk görüşmeleri süresince, eğitimde tanımlandığı gibi, ÖZDEĞERLENDİRME, 10 yıllık VİZYON ve HEDEF, yıllık iş PLANI ve STRATEJİK PLAN hazırlama çalışmaları gerçekleştirilir. AKRAN Mentorluk görüşmeleri süresince, eğitimde tanımlandığı gibi, ÖZDEĞERLENDİRME, Bir yıllık HEDEF, yıllık iş PLANI hazırlama çalışmaları gerçekleştirilir.

 

9. Mentorluk Süreci Takip ve Değerlendirme: Gerçekleştirilen online görüşmeler sonrasında MENTOR’ler MENTORNITY programındaki toplantı tutanaklarını düzenli olarak doldurur. Toplantı tutanakları özet olarak sadece görüşmenin amacını,gerçekleştirilen çalışmanın sonucunu ve bir sonraki toplantının tarihini içerir.

 

Bilim KIZI MENTORLUK Danışmanı tarafından, 2 ayda bir MENTİ’ler için ve ayrıca MENTOR’ler ve AKRAN MENTORLAR’ı için değerlendirme toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda, gelinen aşamada MENTİ’ler ve MENTOR’ların geri bildirimleri alınır, sorular cevaplanır, istek ve beklentiler alınır. Bütün bu değerlendirme toplantılarında ortaya çıkan sorunlar Yürütme Kurulu tarafından çözüme kavuşturulur. Gerekli durumlarda Danışma Kurulu’dan fikir alınır.

 

10. Sürecin Tamamlanması: Süreci başarı ile tamamlayan MENTOR ve MENTİ’ler ile kapanış toplantısı yapılarak dijital sertifikaları verilir. Arzu eden MENTOR ve MENTİ’lerin kendi aralarında anlaşmaları durumunda MENTOR’luk, arkadaşlık, dostluk ilişkilerine gönüllü olarak devam etmeleri mümkündür.

EK Bilim Kızı Projesine Menti olarak Mentorluk HİZMETİ

Alım ŞARTLARI Kabul Beyanı

Bilim Kızı Projesinin uzun soluklu dayanışma ve emek gerektiren bir topluluk olduğunu kabul ediyorum. Bu topluluğun, başarılı kızlarımızın bir gün yaşama değer katacak bilimsel çalışmalar yaparak, başarılı bilim kadınları olması için bu topluluğun ilke ve değerlerine uygun olarak genişlemesi, tanıtılması, destek verilmesi faaliyetlerine katılacağımı beyan ediyorum. Aşağıdaki başvuru şartlarını okuyarak kabul ettiğimi beyan ediyorum.

 • Ön değerlendirme sonucu, Bilim Kızı MENTORLUK sürecine kabul edilenlere, bilim kadınlarından oluşan mentor hocalarla doğru eşleştirilmesi için psikoteknik kişilik analiz testi gönderilecektir. Bu testi tamamlayarak proje liderine istenen tarihte iletmeleri beklenmektedir. Böylece, eşleştirmede kendi kişiliği ile en uyumlu, çıkar çatışması yaratmayacak en uygun disiplinden mentor hoca ile eşleşmesi sağlanacaktır. ÖN KABUL esnasında bu testi tamamlayarak bildirilen tarihte ileteceğim.

 • Yapılan değerlendirme sonrasında mülakata davet edildiğine ilişkin bildirim aldığında, davet şekli (online görüşme, tel vb.), tarih ve saatine uygun şekilde mülakata katılacağım.

 • Kesin kabulün gerçekleştiği kendilerine bildirilen adaylar, MENTİ eğitimine katılmak zorundadır. Eğitime katılamayan adaylar MENTORLUK Hizmeti alamazlar. Bildirilen gün ve saatte MENTİ eğitimine katılacağım.

 • Mentorluk süresince, MENTİ beyan ettiği iletişim (e-posta ve/veya mesaj) bilgilerine iletilen bilgileri veya mesajları güncel olarak takip etmek zorundadır. Güncel bildirimleri e-posta veya mesajlarımı düzenli olarak takip ederek, gerekli ise geri bildirimleri zamanında yapacağım.

 • Programın başında gerçekleşecek eşleştirme etkinliğine MENTİ’ler katılmak zorundadır. ONLINE eşleştirme etkinliğine katılarak, eşleştiğim MENTOR’um ile ve ilgili dönemin diğer menti ve mentor hocaları ile tanışacağım.  

 • Mentorluk HİZMETİ başladığında ilk toplantıda mentoru ile, örneği verilen iletişim sözleşmesini MENTOR’um ile karşılıklı olarak görüşerek imzalayarak, Proje Lideri’ne ileteceğim ve aşağıda özellikle belirtilen konulara büyük bir hassasiyetle uyacağım.

  • 9 aylık süreç boyunca MENTORNITY iletişim plartformu ile mentoru ile anlaştıkları toplantılara, tarih ve saatlere uygun şekilde düzenli olarak acaktır.

  • MENTOR’u ile görüşme sonunda üzerinde mutabık kalınan sonuçları (özdeğerlendirme, vizyon ve hedef belirleme, stratejik kariyer planı ve yıllık faaliyet planı) üreterek hazırlıklı olarak toplantılara katılmak ve MENTORNITY’ ye kısa toplantı notunu yazmak MENTİ sorumluluğundadır.

  • MENTOR’u ile görüşmelerinde herhangi bir sebep ile sorun yaşayan MENTİ’ler öncelikle bu sorunu çözmek için MENTOR’u ile görüşmeyi denemek, bu görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda Proje Lideri’ne en kısa zamanda haber vererek durumun çözülmesi konusunda yardım talep edecektir.

  • 24 saat içerisinde görüşme iptali,tarih veya saat değişikliği yapılamaz. Herhangi bir sebeple acil bir değişiklik yapılması gerekli ise MENTOR’un izni ile Proje Liderine haber vermek suretiyle olabilecektir.

  • İki ayda bir ONLINE olarak gerçekleştirilen, bütün mentilerin katıldığı değerlendirme toplantılarına katılarak süreç hakkında Proje Liderini bilgilendirecektir.

  • Mentilerin talepleri doğrultusunda oluşturulan ücretsiz sertifikalı eğitimlere (kişisel gelişim, programlama, mesleki gelişim vb.) katılmak. %80 katılım sağlayanlara SERTİFİKA verilecektir.

  • Mentörlük süresince gerçekleştirilen dünyadan bilim insanlarının katılımı ile gerçekleşen ONLİNE VİZYON Konuşmaları, ZİRVE, etkinlik toplantılarının en az %80 ine katılmak.

  • Bütün MENTİ ve MENTORLER’in bir arada olacağı kapanış toplantısına katılmak ve Bilim Kızı SERTİFİKALARInı almak önemlidir.

  • Mentorluk süreci sonunda Genel Not Ortalaması (GNO), Erasmus kabulü, staj kabulü, makale yayınlanması, İngilizce sınav başarısı, Yüksek Lisans veya Doktora sınav başarısı vb. başarılarının MENTOR’u ve Proje Lideri ile paylaşılması beklenmektedir.

 

Bütün yukarıda sayılan faaliyet ve bildirimlere gönüllü olarak uyum sağlayacağımı, herhangi bir uyumsuzluk durumunda veya herhangi bir sebeple bu şartlara uyamayacağıma karar verirsem MENTOR’a ve Proje Lideri’ne haber vererek projeden gönüllü bir şekilde ayrılacağımı beyan ederim. Başvuru sürecinde değerlendirme sonunda herhangi bir sebeple, Bilim Kızı projesine kabul edilmeme hakkının Bilim Kızı Proje Lideri ve Danışma Kurulu üyelerinde olduğunu kabul ederim.

 

NOT: Bu başvuru şartları dokümanı ayrı bir doküman olarak yazılmalı ve imzalı olarak sisteme yüklenmelidir.

Menti Adı Soyadı       :                                                               

Tarih                            :

İmza                                 :           

Bilim Kızı Projesi MENTORLUK HİZMETİ

İLETİŞİM ANLAŞMASI

EK-1: MENTORLUK HİZMETİ İLETİŞİM ANLAŞMASI

Bilim Kızı Projesi Mentorluk Hizmeti gereği MENTOR ….. ve MENTİ ………….. her ikimiz de aşağıdaki MENTORLUK anlaşması üzerinde anlaşmış bulunuyoruz.

 1. ……. tarihinden itibaren  9 Ay boyunca en az 9 veya 11 gündemli görüşmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla, (ilişkiyi oluşturmak için ilk aylarda ayda 2 kez olmak üzere) her ay düzenli olarak 1-1.5 saatlik gündemli görüşmelerimizi yapacağız.

 2. İlişki oluşturma aşaması için rahatlıkla konuşabileceğimiz, gelişim aşamasında ise birlikte gerçekleştireceğimiz öğrenme aktivitelerini uygulayabileceğimiz uygun görüşme ortamları belirleyeceğiz.

 3. Aramızda oluşması için hassasiyet göstereceğimiz gizlilik ve güvene dayalı öğrenme ilişkisini programın sonuna kadar kesintisiz sürdürmeyi kabul ettik.

 4. Destek ihtiyacımız olduğunda, problem çözümü, anlaşmazlık ve çatışma çözümü gerektiğinde Program koordinatörü ile temasa geçeceğiz.

 5. Mentorluğa öncelik vermek, ilişkinin hakkını vermek için gerekli zaman ve enerjiyi ayıracağız.

 6. Özellikle ilk aylarda mecbur olmadıkça görüşmelerimizi ertelemeyeceğiz ve iptal etmeyeceğiz.

 7. Eğer görüşmelerimizi ertelemek ya da iptal etmek mecburiyetinde kalırsak 24 saat öncesinde haber vererek, yeniden görüşme planlarını yenileyeceğiz.

 8. Görüşmelerimize hazırlıklı olarak katılacağız, taraflar olarak anlaşmış olduğumuz bir görev veya çalışma söz konusuysa bunu takip eden görüşmeye kadar tamamlamış olacağız.

 9. Eğer herhangi bir problem yaşarsak, iyi hissetmediğimiz bir konu olursa, ilk önce karşılıklı haberleşip, konuşarak bunu çözmeye çalışacağız. Yeterince çaba harcayarak denememize rağmen eğer çözüm bulamıyorsak, program koordinatöründen yardım isteyeceğiz.

 10. Görüşmelerimizde konuştuğumuz ve söz verdiğimiz konuları toplantı notu olarak kayıt edeceğiz. Bir sonraki toplantı gündemini öncelikle bu söz verdiğimiz konular oluşturacaktır.

 11. Görüşmelerde gizlilik ilkelerine ekstra önem göstereceğiz ve her iki taraf olarak tüm paylaşılan ve konuşulanların aramızda kalmasına özen göstererek gizliliği koruyacağız, 3.kişilere aktarmayacağız.

 12. İkimizin de farklı bireyler olduğunun farkında olarak birbirimize saygı duyacak, kabul edecek ve anlayış göstereceğiz

 13. Farklılıklarımızın farkında olarak, ilişkide hiza/uyum sağlayabilecek ve gelişimi hızlandırabilecek şekilde bu farklılıklarımızı konuşmaya, karşılıklı tolere ederek, anlaşmamıza yansıtmaya, birbirimizin güçlü yönleri ve gelişim alanlarından öğrenebilmeye çalışacağız.

 14. Birbirimizi gerçekten dinleyeceğiz. Bakış açılarını anlamaya çalışacağız.

 15. Bu öğrenme ilişkisini bir yandan keyifli ve eğlenceli kılabilecek ortamları yaratmaya ve faaliyetlerde bulunmaya çalışacağız.

 16. Mentorluk ilişkimiz yanlış bir sonuca varmasını önlemek için herhangi bir zaman ikimizden biri mentorluk ilişkisini sona erdirmek isteyebilir. Bunu da karşılıklı konuşarak değerlendireceğiz.

 17. Eğer, herhangi taraf ilişkiyi sonlandırmak isterse birbirimizi suçlamadan, el sıkışarak, olumlu bir şekilde ilişkiyi sonlandıracağız.

 

 

Mentorluk Planı Görüşme Zamanı: ……..

Hafta içi/sonu:                                                                                           Gün içi saatler:

Görüşme Sıklığı: Her hafta (Toplam 60-90 Dakika)

İletişim Metodu: Online + (E-posta /Telefon) ……………

 

Anlaşma Süresi: ……….. Ay

Menti Adı Soyadı                                                                    Mentor Adı Soyadı

Tarih İmza                                                                                 Tarih İmza

Bilim Kariyerinizde size destek olalım

Bilimsel kariyer uzun soluklu ve zorlu bir yolculuktur. Bilim Kızı MENTORLUK hizmetimiz ile bu yolculukta bilim kadını hocalarımız ile kolaylaştırıcılık hizmeti sunarak sizlerin yanında olmayı arzu ediyoruz. Tabi siz de isterseniz. 

ÖN BAŞVURUNUZ için LÜTFEN

 

MENTİ Başvuru FORMUMUZU DOLDURUNUZ

MENTÖR Başvuru FORMUMUZU DOLDURUNUZ.
bottom of page