top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni, sosyal sorumluluk faaliyeti olarak geliştirilen “Bilim Kızı” projesi kapsamında yürütülecek olan çalışmalarına ilişkin, 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, https://bilimkizi.org adresli web sitemizi kullanırken veya başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması konularını içerir.

Aşağıda bölümleri yayınlanan aydınlatma metnine veya bütününe erişerek lütfen okuyunuz

KVKK Açık Rıza Onay Metnine ONAY VERİNİZ.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Ülkemizin inovasyon odaklı gelişimine katkı sağlayacak şekilde; ‘Bilim Kızı’ projesi, Müjgan ÇETİN’in 2016 dan bu yana kendi imkanları ile hayata geçirdiği, Türkiye’deki kız çocuklarının eğitiminin ve yetiştirilmesinin, günümüzde ve gelecekte zorunlu bir ihtiyaç olduğu tespiti ile bir sosyal inovasyon projesi olarak planlanmıştır.

Bu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni, sosyal sorumluluk faaliyeti olarak geliştirilen “Bilim Kızı” projesi kapsamında yürütülecek olan çalışmalarına ilişkin, 24.03.2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca, https://bilimkizi.org adresli web sitemizi kullanırken veya başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması konularını içerir.

 

Bu kanun kapsamında,

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.

Amaç ve Hukuki Sebebi

İlgili kişilerin kişisel verileri, “Bilim Kızı” projesi kapsamında gerçekleştirilen/cek çalışmalar doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, projenin tanıtım çalışmaları, başvurularının alınması, daha sonra düzenleyeceği etkinliklerden başvuran adayların haberdar edilmesi amaçlarıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun madde 5/1’de yer alan açık rızanın alınması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. 

 

İşlenecek Kişisel Verileriniz: Adınız, soyadınız, epostanız, telefon numaranız, eğitim durumunuz, çalıştığınız sektör, uzmanlık alanınız ve proje kapsamında başvurduğunuz konuda deneyim bilgilerinizdir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a)     “Bilim Kızı” tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

b)     “Bilim Kızı” tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

c)     “Bilim Kızı” stratejilerinin planlanması ve icrası,

d)     “Bilim Kızı” ile proje ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

e)     “Bilim Kızı” web sitesi ve sosyal medya hesaplarına ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

f)      “Bilim Kızı” ve “Bilim Kızı” adına paydaşlar ve işbirliği sözleşmesi ile hayata geçirilen değer katıcı ürünleri temin eden değer ortakları tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile tüm yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

g)     “Bilim Kızı” paydaşlarımızı ve ilgili kişileri bilgilendirme, projeler hakkında bilgi verebilme, etkinlikler ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilmek,

h)     “Bilim Kızı” paydaş ve değer ortaklarıyla ilişkilerin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere “Bilim Kızı” ürün ve/veya hizmetlerinin değer ortaklarının yürüttüğü satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

Kişisel verilerin toplanma yöntemi, saklanması, aktarılması

Kişisel verileriniz bilimkızı.org internet sitesi üzerinden iletişim formu vasıtasıyla veya çeşitli iletişim kanalları (telefon, mail vs.) ve sosyal medya mecraları aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak tamamen veya kısmen otomatik yollarla veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Yukarıdaki amaçları gerçekleştirecek şekilde, alınan kişisel veriler, “Bilim Kızı” markası sahibi Müjgan ÇETİN şirketinin sahibi ve veri sorumlusu Müjgan ÇETİN ve yetkilileri, değer ortakları, paydaşları ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

 

İlgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, “Bilim Kızı” o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar işlemekte daha sonra silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve “Bilim Kızı” tarafından belirlenen saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda “Bilim Kızı” yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir

İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Kanun’un ilgili maddesi uyarınca veri sahipleri;

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak veya bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen diğer yöntemlerle mujgan@mujgancetin.com eposta adresimize iletebilirsiniz.

Başvuru Dilekçesi Örneği

Başvuru Dilekçe Örneği

Ad ve Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Telefon Numarası:

E-Posta adresi:

Açık Adres:

Lütfen Bilim Kızı ile olan ilişkinizi belirtiniz:  ………………………………………..

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: ........................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Başvuru Tarihiniz :…/…/22

Lütfen talebinizi cevaplandırma tercihinizi belirtiniz:

 • Açık adresime gönderilmesini istiyorum.

 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum.

ONAY

Açık Rıza METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Bilim Kızı Projesi Açık Rıza Metni

 

İşbu Açık Rıza Metni ile sosyal sorumluluk faaliyeti olarak geliştirilen “Bilim Kızı” projesi kapsamında ; Ad, Soyad, e-posta, telefon numarası, eğitim durumu, çalışılan sektör, uzmanlık alanı ve proje kapsamında başvurduğum konudaki deneyim bilgilerim şeklindeki kişisel verilerimi, doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, projenin tanıtım çalışmaları, başvurularının alınması, daha sonra düzenleyeceği etkinliklerden başvuran adayların haberdar edilmesi başta olmak üzer Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesi ve aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

 

Bilim Kızı Projesi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak bilgilendiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.

 

Açık rıza metnini okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesine onay ve izin veriyorum.

 

Ad                                    :

Soyad                              :

İmza                                 :

Tarih                                :

bottom of page